Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod (e-shop) Olejacek.cz
IČ: 68821921, DIČ: CZ8008301807
platné a účinné od  17.8.2018

(dále také jen „obchodní podmínky“)

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.Prodávajícím je Novotný Petr, se sídlem Havlíčkova 530/1, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 68821921, DIČ: CZ8008301807, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Mariánské Lázně. Prodávající, při uzavírání smlouvy a při její realizaci vystupuje a jedná v rámci své podnikatelské (obchodní) činnosti.

Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující (k tomu také viz ust. § 1811 odst. 2 písm. a) z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „ObčZ“): Novotný Petr, se sídlem Havlíčkova 530/1 , 353 01 Mariánské Lázně.

Bankovní spojení prodávajícího pro účely internetového obchodu (e-shopu) jsou následující: číslo úču 1010252011 / 3030 vedený u Air Bank, a.s.

2. Vymezení pojmů

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující-spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující – podnikatel je ten, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Zbožím (či také smluvním zbožím) se rozumí výrobky (případně služby), které prodávající nabízí k prodeji a prodává v rámci své podnikatelské (obchodní) činnosti prostřednictvím svých internetových stránek www.olejacek.cz, přičemž jde zejména o toto zboží (k tomu také viz ust. § 1811 odst. 2 písm. b) ObčZ): Oleje a maziva, kapaliny, náhradní díly na motorová vozidla a jiné. Kupující bere na vědomí, že obrázky produktů na e-shopu Olejacek.cz jsou pouze ilustrativní.

3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetových stránek prodávajícího www.olejacek.cz a osobní odběry objednávek v provozovně prodávajícího na adrese Olejacek.cz, Tepelská 551/5, 353 01 Mariánské Lázně. Tyto obchodní podmínky jsou tak závazné jen pro koupi a prodej zboží v internetovém obchodě (v e-shopu) prodávajícího na internetových stránkách www.olejacek.cz. Tyto obchodní podmínky se netýkají smluvních vztahů, jež prodávající sjednal s kupujícími, se kterými má dohodnuty zvláštní, resp. jiné obchodní podmínky. Všechny smluvní a právní vztahy jsou podle vůle a ujednání smluvních stran uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Jestliže je smluvní stranou na straně kupující spotřebitel, řídí se otázky a vztahy neregulované těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012, tj. občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (včetně jeho novely uveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 378/2015 Sb.). Jestliže je smluvní stranou na straně kupující podnikatel, řídí se otázky a vztahy neregulované těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., tj. občanským zákoníkem.

4. Objednávka zboží, které si kupující odebere přímo v provozovně prodávajícího na adrese Olejacek.cz, Tepelská 551/5, Mariánské Lázně, se považuje za prostou rezervaci zboží, k jehož prodeji dochází až při jeho předání a úhradě kupní ceny na provozovně – tento způsob objednání a prodeje zboží se nepovažuje za internetový obchod či prodej zboží a neřídí se proto těmito obchodními podmínkami.

5. Kupující také i objednáním zboží potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které akceptuje.

6. Výslovně se vylučuje použití případných obchodních podmínek kupujícího.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Uzavření kupní smlouvy se řídí zejména ust. § 1731 a násl. ObčZ a dále ust. § 2085 a násl. ObčZ. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem, kdy na základě objednávky kupujícího učiněné prostřednictvím internetových stránek prodávajícího prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím elektronické zprávy (e-mailem) jeho objednávku.

2. Kupující je povinen uvést v objednávce úplné a pravdivé údaje. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí a to včetně vyjádření souhlasu kupujícího s těmito obchodními podmínkami. Objednávky mohou být prodávajícím telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu ověřovány, aby nedošlo k případnému falešnému objednání na adresu zákazníka. Objednávkový formulář musí být vyplněn řádně a jeho obsahem je především uvedení těchto údajů: totožnosti, resp. identifikace kupujícího, kontaktních údajů na kupujícího, specifikace kupovaného zboží, jeho množství (počet), požadovaný způsob doručení objednávaného zboží a forma úhrady kupní ceny za zboží.

3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky zákazníka, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo pokud vzbuzují pochybnosti o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. V takovém případě bude zákazník na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou odeslanou na adresu, kterou zákazník zadal během objednávky.

4. Prodávající je povinen vyřídit řádnou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce nejpozději do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Nebude-li možné zboží odeslat v termínu uvedeném v předchozí větě, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce (spolu s uvedením důvodu prodlení a data předpokládaného odeslání zboží). Kupující je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit, a to v době od doručení elektronické zprávy o prodlení s odesláním zboží do okamžiku doručení elektronické zprávy prodávajícího o odeslání zboží na e-mailovou adresu kupujícího.

5. Prodávající nemusí uzavřít kupní smlouvu se subjekty-kupujícími, kteří v minulosti při obchodování s prodávajícím neplnili či porušili své povinnosti z uzavřených kupních smluv.

6. V souladu s ust. § 1732 odst. 2 ObčZ se má za to, že návrh dodat zboží (nebo poskytnout službu) za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele, tj. prodávajícího plnit.

7. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

III. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. Kupující se zavazuje odebrat zakoupené zboží a zaplatit za něj kupní cenu podle v době uzavření kupní smlouvy platného a účinného ceníku prodávajícího, tj. podle v té době aktuálního ceníku prodávajícího, jak je dále specifikováno níže v těchto obchodních podmínkách. Kupující se dále zavazuje zaplatit případné další poplatky (např. přepravné, poštovné, dobírka atd.), na něž byl před odesláním své objednávky detailně upozorněn, není-li dále uvedeno jinak.

2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po úhradě celé kupní ceny okamžikem převzetí zboží.

3. V případě, že kupující nepřevezme zboží, které mu bylo prodávajícím na základě uzavřené kupní smlouvy řádně zasláno (tj. nejedná se o případ, kdy bude zásilka poškozena), kupní smlouva zaniká ke dni vrácení nepřijatého zboží prodávajícímu (smluvní strany tak sjednávají v tomto ohledu tzv. rozvazovací podmínku). Kupující je v tomto případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s vyřízením objednávky, jakož i náklady na poštovné, balné a přepravné s tím související.

4. Prodávající Novotný Petr, sídlem Havlíčkova 530/1, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 68821921, DIČ: CZ8008301807 není povinen provádět zpětný odběr použitých olejů, tuto činnost neprovádí.

IV. CENA ZBOŽÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Ceny zboží prodávajícího na internetových stránkách www.olejacek.cz jsou uvedeny jako konečné a to včetně DPH.

2. Kupní cenu je možné zaplatit dobírkou - hotově při převzetí zboží od dopravce.

3. Kupní cenu je možné dále uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího číslo: 1010252011 / 3030 vedený u Air Bank, a.s. s tím, že v tomto případě bude zboží kupujícímu odesláno až po zaplacení kupní ceny. V případě dodání zboží do zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky) není možná platba na dobírku, zboží musí být uhrazeno bezhotovostním převodem před odesláním zboží.

4. Pro dopravu bude využito služeb přepravní firmy Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Česká pošta s.p. nebo Zásilkovna s.r.o.

Náklady na poštovné u standardní zásilky budou účtovány podle aktuálního a platného ceníku na stránkách www.olejacek.cz. O těchto nákladech bude kupující předem podrobně informován prodávajícím.

5. V případě dodání otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem je kupující oprávněn zásilku nepřevzít a neprodleně tyto vady reklamovat přímo u dopravce. Kupující od dopravce přebírá jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je kupující povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, je povinen na tuto skutečnost upozornit prodejce nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne doručení zásilky a to písemně prostřednictvím e-mailu či telefonicky na číslo +420 777 045 092, přičemž je povinen označit o jakou zásilku se jednalo a nezaměnitelným způsobem popsat způsob a rozsah poškození zboží.

6. Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a nerealizovat tak dodávku zboží tehdy, pokud nebude možno předmětné objednané zboží kupujícímu dodat a to zejména proto, že se již nevyrábí či nedodává, resp. jestliže se značně změnila cena dodavatele zboží, který takové zboží dodává prodávajícímu a není tudíž možno dodat kupujícímu zboží za již dohodnutou (resp. nabízenou) cenu zboží.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případech technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8. Účtenka je vždy součástí zásilky.

V. POUČENÍ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Jednal-li kupující při uzavírání této smlouvy jako spotřebitel (tj. jako fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) je podle § 1829 ObčZ oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od dodání zboží. Spotřebitel však nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech upravených v ust. § 1837 ObčZ.

2. V případě uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů prodávajícího Petra Novotného na adresu provozovny Olejacek.cz, Tepelská 551/5, Mariánské Lázně, 35301, formou jednoznačného prohlášení a to:
•    Emailem na adresu info@olejacek.cz
•    Poštou na adresu Olejacek.cz, Tepelská 551/5, Mariánské Lázně, 35301

Aby byla dodržena lhůtu pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

3. V případě odstoupení od smlouvy podle § 1829 ObčZ musí kupující prodávajícímu zboží na vlastní náklady vrátit na adresu provozovny prodávajícího, tj. na adresu: Olejacek.cz, Tepelská 551/5, Mariánské Lázně, 35301 nebo osobně na této adrese.

4. V případě platného odstoupení od smlouvy dle § 1829 ObčZ je prodávající povinen vrátit kupujícímu cenu vráceného zboží do 14 dnů od odstoupení, ne však dříve než bude zboží prodávajícímu kupujícím vráceno (viz § 1911, § 1912 ObčZ). Kupujícímu nevzniká právo na úhradu částky vynaložené na vrácení zboží.

5. Jestliže kupující jednal při uzavření kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se obchodní podmínky v tomto ohledu právní úpravou občanského zákoníku, jež se však nevztahuje na tzv. spotřebitelské smlouvy.

6. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za jakékoliv snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.

Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zasláním své objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s tím, aby jím uvedené (poskytnuté) údaje byly zpracovány a vedeny v databázi prodávajícího. S údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je oprávněn kupující kdykoliv odvolat s tím, že se tak musí stát prokazatelným způsobem. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů, když se jedná zejména o následující údaje a informace: jméno a příjmení, případně obchodní firma, adresa bydliště, případně místo podnikání nebo sídlo obchodní korporace či jiné společnosti, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, u kupujícího-nespotřebitele také dále i identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu řádné a skutečnosti odpovídající informace o svých osobních údajích a zavazuje se oznámit prodávajícímu neprodleně i jejich případnou změnu.

2. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro potřeby prodávajícího (zejména za účelem plnění povinností a výkonu práv z kupních smluv a za účelem zasílání informací o zboží prodávajícího kupujícímu) a nejsou předávány třetím osobám s výjimkou, kdy je to nezbytné pro řádné splnění kupní smlouvy (např. sdělení adresy pro doručení zboží).

3. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, tedy informací souvisejících se zbožím (službami) prodávajícího či obchodní firmou prodávajícího na jeho elektronickou adresu.

VII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH VYUŽITÍ

Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR

1. Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
•    Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
•    Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
•    Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.
•    Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
•    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
•    Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

2. Doplňující informace

Správcem osobních údajů je Novotný Petr, sídlem Havlíčkova 530/1, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 68821921, DIČ: CZ8008301807.

K uplatnění svých práv (zejm. právo odvolat souhlas, právo na informace, právo na vymazání, zablokování nebo opravu osobních údajů) se lze obrátit písemně na výše uvedenou adresu nebo e-mailem na: info@olejacek.cz. Uplatnění uvedených práv je zdarma, není-li stanoveno právními předpisy jinak.

Shromažďování a užívání osobních údajů je realizováno zejména za účelem plnění smlouvy (objednávky), dále pro zasílání marketingových letáků a obdobných informací a dále za účelem zřízení zákaznického účtu. Mimo to je nutné údaje zpracovávat a ukládat s ohledem na daňové a obchodně archivační lhůty.

Zasílání marketingových informací je možné kdykoli odvolat – písemně na adrese společnosti nebo e-mailem na:. info@olejacek.cz.

Třetí osoby nemají k osobním údajům přístup s výjimkou osob nutných pro plnění účelu smlouvy (např. dopravce, bankovní instituce), správce webu nebo veřejné orgány na základě jejich nařízení v souladu s příslušnými právními předpisy.

Prodávající se intenzivně zabývá ochranou osobních údajů, tj. webové stránky a ostatní počítačové systémy jsou zabezpečeny technickými a organizačními opatřeními proti přístupu, změnám a zpracování údajů nepovolanými osobami, jakož i proti ztrátě a zničení.

Ke službě Ověřeno zákazníky na Heureka.cz a Heureka košíku:

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

V případě jakýchkoli dotazů je možné se obrátit prodávajícího – kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

VIII. PRÁVA Z TITULU VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Nároky, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího týkající se práv z titulu vadného plnění jsou upravena v příslušných částech občanského zákoníku, jimiž se řídí.

2. Kupující je povinen seznámit se před použitím koupeného zboží se záručními a dalšími podmínkami prodávajícího a to včetně prodávajícím poskytnutého návodu na jeho použití či obsluhu (provoz) a i poté se zavazuje zcela řídit tam obsaženými instrukcemi a pokyny. Jinak se kupující vystavuje riziku, že nevhodným či nesprávným užíváním koupenou věc zničí, znehodnotí, resp. poškodí – v takovém případě však nebude kupující oprávněn toto uplatnit z titulu jeho práva odpovídajícího odpovědnosti prodávajícího za vadu (či za vady) a nemá ani právo na odškodnění.

3. Pro každého kupujícího platí povinnost, že bez zbytečného odkladu musí sdělit (vytknout) prodávajícímu všechny jím zjištěné vady koupeného zboží.

4. Jestliže kupující před převzetím předmětného zboží věděl, že kupovaná věc má vadu, případně jestliže kupující vadu sám způsobil (zapříčinil), nemá v takových případech nárok, resp. právo z titulu vadného plnění.

5. Kupující-podnikatel má právo uplatnit právo z vady, jež mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, případně z vady později vzniklé, kterou prodávající zapříčinil porušením své povinnosti. Kupujícímu-podnikateli není prodávajícím poskytnuta záruka na koupené zboží, pokud prodávající sám kupujícímu takovou záruku výslovně v písemné formě neposkytne v rámci uzavření kupní smlouvy.

6. Kupující-spotřebitel má právo uplatnit právo z vady, jež se vyskytne u koupeného zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se u kupujícího-spotřebitele vada v době šesti měsíců od převzetí koupeného zboží, má se za to, že koupená věc byla vadná již při převzetí. V případě, byla-li na webových stránkách www.olejacek.cz, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na jejím obalu nebo v návodu připojeném k věci uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

7. Je-li koupené zboží vadné (má-li vady), může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti - není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo na výměnu součásti má takový kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě či pro větší počet vad. V takovém případě má kupující také i právo od smlouvy odstoupit. Pokud kupující-spotřebitel neodstoupí od smlouvy nebo pokud neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, je oprávněn požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží věc bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

8. Jestliže kupující-spotřebitel bude ve shora deklarované záruční době reklamovat koupené zboží, je prodávající povinen a to včetně rozboru vytknuté vady, která je předmětem reklamace, reklamaci vyřídit ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace u prodávajícího – smluvní strany však mohou sjednat i jiný termín vyřízení takové reklamace.

9. Každý kupující musí uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady (či vad). Jestliže kupující reklamaci provede elektronickou nebo písemnou formou, uvede v rámci takové reklamace svou totožnost, resp. identifikaci, specifikaci uzavřené kupní smlouvy, dále zjištěné vady (jejich popis) a nárok, který z tohoto titulu uplatňuje. Současně s avizováním reklamace je kupující povinen předložit prodávajícímu doklad o koupi předmětného zboží a též i předmětné reklamované zboží. Provedení reklamace předmětného zboží prodávající kupujícímu potvrdí, když takové potvrzení mu zašle buď elektronicky na jeho e-mailovou adresu, případně poštou v písemné formě na jeho adresu či do jeho sídla. Kupujícímu bude také ze strany prodávajícího sdělen výsledek posouzení oprávněnosti reklamace a způsob jejího vyřízení. Pokud by se reklamace kupujícího ukázala jako neoprávněná, nemá kupující v takovém případě nárok na náhradu nákladů souvisejících s řešením a vyřizováním takové neoprávněné reklamace. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na obvyklé opotřebení koupené věci zapříčiněné jejím užíváním kupujícím či ze strany jiné osoby.

UPOZORNĚNÍ K PRODÁVANÉMU ZBOŽÍ:

Aplikace TecDoc (rozcestník na vyhledávání dílů) není vždy zcela přesná a mohou se v ní vyskytovat chyby. Pokud tedy nevíte jistě že daný produkt je vhodný pro váš vůz , je nutné vždy u nás kompatibilitu dílů ověřit dle VIN jinak nemůžeme garantovat jejich shodu s vaším vozem.

Veškeré zboží prodávané na e-shopu je speciálního charakteru a vyžaduje nezbytně odbornou aplikaci či montáž. Tuto aplikaci či  montáž doporučujeme svěřit odborným servisům. Před samotnou aplikací oleje či montáží dílů se ujistěte, že daný výrobek je vhodný pro Váš automobil a dané použití.
Při uplatnění reklamace je tedy u některých dílů nezbytné dodat Vin vozu, na které byl díl instalován, kdy byl namontován, kdy demontován a doklad ze servisu o odborné montáži (pokud jsou tyto informace k reklamaci nutné, bude o tom zákazník informován telefonicky nebo emailem). Bez těchto informací nejde reklamaci vyřídit.

Příklady:

  • Montáž nového klima kompresoru - při poruše starého může dojít ke kontaminaci chladící soustavy zbytky starého kompresoru. Pokud nedojde k vyčištění chladící soustavy před montáží nového, nový koupený kompresor většinou brzy odejde.
  • Brzdové kotouče - při zkřivení nových kotoučů cca po 3-5 tisících km od montáže, jde většinou o neodbornou montáž, kdy nebyly dostatečně vyčištěny dosedací plochy nebo jde o jiný problém na nápravě (příkladem jsou vozy BMW a Mercedes, kde pokud se každých cca 50 tisíc km nevymění silentbloky na předních ramenou, dojde ke zkřivení nových kotoučů klidně i během 1000 km.
  • Autobaterie – u vozů od roku 2010 a výše obvykle nestačí jen dát baterii do vozu a jezdit. Autu se musí diagnostikou „říci“, že má novou baterii, jinak ji bude nabíjet vyšším proudem a místo několika let vydrží jen několik měsíců.
  • Ložiska – každé má jiný utahovací moment a ten se neřídí výrobcem ložiska, ale výrobcem vozu. Špatně utažené ložisko opět dlouho nevydrží.

Toto je jen pár příkladů, proč je nutné koupené veškeré autodíly aplikovat pokud možno vždy v odborném servisu.

 

Záloha na vratný díl

U zboží, které je zahrnuto ve výměnném programu výrobce, jsou vykupovány staré díly za účelem repase a znovu použití výrobku. Jedná se například o brzdové třmeny, startéry, alternátory, díly řízení, vstřikovacího systému atd.

U zboží, které je předmětem výměnného programu výrobce, platí zákazník zálohu na starý díl, která se pripočítává k ceně zboží. Tato záloha je zákazníkovi vrácená v plné výši v okamžiku, kdy zákazník odevzdá starý díl, splňující všechny potřebné náležitosti stanovené výrobcem pro vykoupení starého dílu a to do 21 dnů od převzetí zásilky nebo osobního vyzvednutí u nás na prodejně.

podmínky pro vrácení vratných dílů ( starých dílů )

        - musí být kompletní, včetně krytek, zátek i krabičky od dílu (použijte z nového dílu)

        - nesmí být mechanicky ani jinak poškozen (například přehříváním)

        - nesmí být znečištěn tak, že nelze posoudit jeho technický stav

        - nesmí být příliš zkorodovaný

        - musí být identifikovatelný (štítky, etikety)

        - musí mít všechny podstatné součásti

        - musí být výrobcem akceptován jako díl použitelný k repasování

 

IX. SPORY MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM A JEJICH ŘEŠENÍ

1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny mimosoudní cestou, případně je budou řešit obecné soudy České republiky.

2. Prodávající je povinen v první řadě usilovat vždy o mimosoudní řešení sporů s kupujícími, jestliže to v daném případě takový kupující neodmítá. Kupující-spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy (resp. ze smlouvy o poskytování služeb). Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce – bližší informace k tomu jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo – takový návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží a ani nezačnou běžet příslušné promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

3. Kontrolu respektování práv a povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, provádí Česká obchodní inspekce. Kontrolu respektování právními předpisy stanovené ochrany osobních údajů (viz především zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) provádí Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz
a
Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.
Tel.: 420 495 215 266
e-mail: spotrebitel@regio.cz, web: www.konzument.cz
Procesní pravidla přístupná na http://www.konzument.cz/reseni-sporu/alternativni-zpusoby-reseni/scs-a-mus.php
Poplatky za řízení nejsou, jazyk: čeština, může být vedeno ústní nebo písemnou formou.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího pro kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (resp. pro smlouvy o poskytování služeb), jestliže byly uzavřeny za platnosti a účinnosti těchto podmínek.

2. Změny obchodních podmínek a uzavřených kupních smluv v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě nejsou dovoleny. Dodatky a změny obchodních podmínek a uzavřených kupních smluv tudíž vyžadují písemnou formu. Tyto obchodní podmínky tvoří přitom nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

3. Pokud je některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neurčité, zdánlivé či neúčinné, nebo se takovým stane, místo neplatných, neurčitých, zdánlivých či neúčinných ustanovení platí ustanovení, jehož účel či smysl se neplatnému, zdánlivému či neúčinnému ustanovení blíží co nejvíce. Neplatností, neurčitostí, zdánlivostí či neúčinností jednoho ustanovení obchodních podmínek není nijak dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

4. Nároky, práva a povinnosti smluvních stran neupravená těmito obchodními podmínkami se řídí obecně závaznými právními předpisy. Pokud jde o tzv. spotřebitelské smlouvy řídí se tyto zejména také i ust. § 1810 až ust. § 1840 ObčZ. Kupující – spotřebitel potvrzuje (prohlašuje), že byl prodávajícím před uzavřením kupní smlouvy podrobně informován o všech náležitostech (informacích) uvedených zejména v ust. § 1810 až ust. § 1840 ObčZ (především se přitom jedná o údaje uvedené v ust. § 1811 odst. 2 a v ust. § 1820 odst. 1 ObčZ), jež upravují spotřebitelské smlouvy (včetně spotřebitelských smluv uzavíraných distančním způsobem a včetně závazků ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory) a s nimiž prodávající kupujícího-spotřebitele rovněž seznámil.

5. Jak je již uvedeno shora, jednotlivé smlouvy a ostatní s tím související záležitosti, náležitosti a právní vztahy se řídí především občanským zákoníkem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění, resp. jako celek pak právním řádem České republiky.

6. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 17.8.2018 a ruší předchozí znění všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, přičemž jsou k dispozici elektronicky na stránkách www.olejacek.cz.

V Mariánských Lázních dne 17.8.2018

Novotný Petr, Havlíčkova 530/1, Mariánské Lázně, 35301 IČ: 68821921, DIČ: CZ8008301807 (prodávající)

Dokumenty a formuláře

Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy (PDF formulář na stažení)

Formulář pro uplatnění reklamace (PDF formulář na stažení)

Informační oznámení k EET

Informační oznámení k EET

Informační oznámení k EET (PDF)